Hundene på Bjerggaarden

Cart

Ingen varer i kurven.

Forening — Hundene på Bjerggaarden

Forside /

Om os /

Forening — Hundene på Bjerggaarden

Forening

Hundene på Bjerggaarden vil afholder DKK konkurrencer — det vil den gøre igennem en folkeoplysende forening.

Officielt

Hundene på Bjerggaarden har nu tilknyttet en forening der er godkendt af af Stevns kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Foreningens vedtægter kan læses nedenfor. Næste GF bliver afholdt d. 15. juni 2023

  •  

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Vedtægter for Hundene på Bjerggaarden forening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Stevns Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

  • at styrke forholdet mellem hunde og mennesker i foreningens virkeområde, så samværet bliver til gensidig glæde,

Til opnåelse af dette formål kan foreningen bl.a. afholde uofficielle prøver og officielle konkurrencer i forskellige discipliner.

Målgruppen er personer med fysisk og mentalt sunde hunde. Foreningen forbeholder sig ret til at afvise ansøgere, hvis hunde ikke lever op til dette.

Bestyrelsen har myndighed til at træffe beslutninger om eksklusion, hvis et medlem er fundet i at mishandle sin hund. Et medlem, der bliver ekskluderet, ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen.

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Alle, der betaler for deltagelse i et arrangement, er automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen. Personer, der som følge af bestyrelsesbeslutning deltager gratis i et arrangement, er ligeledes automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen.
Stk. 2. Der betales ikke særskilt medlemskontingent.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af foreningen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til arrangement via hjemmeside, eller de herved opslået konkurrence på hundeweb.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk et år efter tilmeldingsdatoen for seneste kursus jf. § 3 stk.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig dagsorden til medlemmerne. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, udsendes til medlemmerne, senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jfr. § 3.
Stk. 5. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.
Stk. 6. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens/formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 2. og 3.
  6. Evt.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal uanset antallet af fremmødte, dog jf. § 10, stk. 1.
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger og det er tilgængeligt for medlemmerne.

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Stk. 3. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

§ 9 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.  Kasserer har beføjelse til at godkende de daglige pengestrømme.  Alle bilag er godkendt af formand og kasserer.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom til foreningens formand.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning bestemmes det på den ekstraordinære generalforsamling – efter indstilling fra bestyrelsen – hvordan foreningens materiel og midler skal anvendes til gavn for et dyrevelfærd organisation/forening også gerne i andre lande.